دوره های آموزشی

سمینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

دوره داده‌کاوی‌ و تحلیل داده ها به كمك
زبان R

دوره زنجیره ارزش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

از تبلیغات آنلاین
تا مشتریان راضی!

داده‌كاوی و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سمینار آشنایی با علم داده
داده‌ کاوی به کمک نرم‌افزار رپیدماینر

وبینارهای تخصصی

وبینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

وبینار داده‌کاوی و افزایش فروش به
مشتریان

وبینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش