دوره های آموزشی

سمینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

سومین سمینار طراحی کاریز فروش
برای مدیران فروش

دوره داده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

دوره داده‌کاوی‌
به كمك زبان R

دوره داده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سمیناررایگان آشنایی با علم داده
داده‌ کاوی به کمک نرم‌افزار رپیدماینر

وبینارهای تخصصی

وبینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

وبینار داده‌کاوی و افزایش فروش به
مشتریان

وبینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش

برگزیده های سایت مدام CRM

بیشترین نیاز کسب و کارها تحلیل داده های مشتریان است

۱۰ نکته مهم برای رشد و تداوم
شرکتهای مشتری گرا

نشست «هم آفرینی آینده CRM‌ در کسب و کارهای ایرانی» برگزار شد

داده های مشتریان گنج پنهان کسب و کارهاست.