• همه
  • داده کاوی و تحلیل داده ها
  • مدیریت ارتباط با مشتری

وبینار آشنایی با داده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

وبینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

وبینار داده‌کاوی و افزایش فروش به
مشتریان

وبینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش

وبینار داده کاوی و افزایش فروش به مشتریان بالقوه

وبینار چرا داده‌کاوی‌ منجر به فروش بیشتر می شود؟

وبینار همسوسازی استراتژی مشتری و استراتژی شرکت

وبینار کاربرد داده‌کاوی‌ در مدیریت ارتباط با مشتری

وبینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری اثر بخش